Mai ige(idézet)-2018.10.28.

"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." /Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 1 : 18/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.27.

"Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!" /János evangyélioma 1 : 29/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.26.

"Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra ; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre : Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban , férfiak férfiakkal fertelmeskedvén , és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban. És amiképen nem méltatták az Istent arra , hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra , hogy illetlen dolgokat cselekedjenek ; Akik teljesek minden hamissággal , paráznasággal , gonoszsággal, kapzsisággal , rosszasággal; rakvák , írigységgel , gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel; Súsárlók , rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek , Balgatagok , összeférhetetlenek , szeretet nélkül valók , engesztelhetetlenek , irgalmatlanok. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik , hogy akik ilyeneket cselekesznek , méltók a halálra , mégis nemcsak cselekszik azokat , hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek." /Pál levele a Rómabeliekhez 1 : 26-32/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.25.

"Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra." /János Evangyélioma 18 : 37/

0 Tovább

Mai ige(idézet)-2018.10.24.

"Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet." /Példabeszédek 21 : 21/

0 Tovább

jezuskrisztuskiralysaga

blogavatar

Ma hajnalban 2016.09.08.-án 6 órakor arra ébredtem, hogy a messenger megcsörrent, mintha üzenetem érkezett volna. Ahogy felébredtem, még csukott szemnél azt az írott üzenetet olvastam, hogy "VEZESD A NÉPEDET". Eltűnt az írás és kinyitottam a szememet. Ennek kívánok eleget tenni a videókkal és az írásaimmal. https://videa.hu/tagok/jezus-krisztus-kiralysaga-2058758

Utolsó kommentek