"Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra ; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre : Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban , férfiak férfiakkal fertelmeskedvén , és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban. És amiképen nem méltatták az Istent arra , hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra , hogy illetlen dolgokat cselekedjenek ; Akik teljesek minden hamissággal , paráznasággal , gonoszsággal, kapzsisággal , rosszasággal; rakvák , írigységgel , gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel; Súsárlók , rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek , Balgatagok , összeférhetetlenek , szeretet nélkül valók , engesztelhetetlenek , irgalmatlanok. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik , hogy akik ilyeneket cselekesznek , méltók a halálra , mégis nemcsak cselekszik azokat , hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek." /Pál levele a Rómabeliekhez 1 : 26-32/